top of page

Article

IMG_4729.JPG

การจัดการ

Supply Chain

Date : 02/07/2018

Supply Chain การรวมเอาหัวใจสำคัญของกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การแยกวัตถุดิบไปจนกระทั่งถึงเสร็จสิ้นกระบวนการ...

Product_44453_312258448_fullsize.jpg

การจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะกระดาษรีไซเคิล

Date : 29/07/2018

ขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนและสำนักงานจะมีกระดาษเป็นองคืประกอบที่สำคัญตัวหนึ่ง เนื่องจากในชีวิตประจำวันของเราจะต้อง...

IMG_4726.JPG

ขั้นตอนการส่งออก

บรรจุภัณฑ์

Date : 04/08/2018

1. ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อขอ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เช่น Form A, Form D, Form E, Form FTA...

bottom of page